OUR MEAT

"Fiorentina" steak

42 euro / kg

"Cherubina" (Ribeye steak)

24 euro

"Tagliata" with pecorino fondue, walnuts and pecorino flakes

26 euro

Grilled fillet

22 to 24 euro

Fillet with green pepper sauce

24 to 26 euro

Fillet with gorgonzola fondue

24 to 26 euro

Fillet with rosemary sauce and caramelized onions

24 to 26 euro