OUR MEAT

"Fiorentina" steak

42 euro / kg

"Cherubina" (Ribeye steak)

44 euro / kg

"Tagliata" (sliced boneless steak) with rocket salad and Pecorino cheese

22 euro

"Cinta" pork steak

9 euro

Grilled fillet

20 to 22 euro

Fillet with gorgonzola fondue

 22 to 24 euro

Fillet with rosemary sauce and caramelized onion

22 to 24 euro

Fillet with green pepper sauce

22 to 24 euro