OUR MEAT

"Fiorentina" steak

42 euro / kg

"Cherubina" (Ribeye steak)

44 euro / kg

"Tagliata" with grana cheese and rocket salad

24 euro

"Tagliata" with pecorino cheese and rocket salad

24 euro

Grilled fillet

20 to 22 euro

Fillet with green pepper sauce

22 to 24 euro

Fillet with gorgonzola fondue

22 to 24 euro

Fillet with lardo and tomato

22 to 24 euro